Administració i Finances

Mòduls Administració i Finances

Primer Módul Administració i Finances: Atenció al client

– M01 –

Comunicació i atenció al client

La comunicació i atenció al client com a eina de gestió estratègica en el món de les organitzacions

– M02 –

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Les administracions públiques, informació jurídica i documentació relativa a la constitució i funcionament de les entitats

– M03 –

Procés integral de l'activitat comercial

Gestió dels processos comercials, comptables i fiscals

– M04 –

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans, la gestió de les persones a l’empresa i la Responsabilitat social corporativa

– M05 –

Ofimàtica i procés de la informació

Utilització d’eines informàtiques avançades a l’empresa. En aquest mòdul coneixereu aquestes aplicacions a fons i com fer-les servir.

– M06 –

Anglès

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral

– M07 –

Gestió de recursos humans

Visió global sobre el procés de contractació, el procés de retribució i sobre les obligacions administratives de l’empresari amb la Seguretat Social i obligacions de pagament

– M08 –

Gestió financera

En la gestió financera d’una empresa es veurà l’anàlisi i previsió financera, els càlculs dels productes del mercat financer i d’assegurances, així com les fonts de finançament i la selecció d’inversions. 

– M09 –

Comptabilitat i fiscalitat

Aprendreu la gestió comptable i fiscal, anàlisi i diagnòstic econòmic i financer d’una empresa

– M10 –

Gestió logística i comercial

Obtindreu una àmplia visió sobre la logística d’una empresa i l’impacte que té aquesta logística sobre l’economia d’una entitat.

– M11 –

Simulació empresarial

Creareu una empresa i per tant vosaltres mateixos aprendreu a fer-la viable.

– M12 –

Formació i orientació laboral

Proporcionem la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se professionalment i desenvolupar la seva carrera professional al sector corresponent.

– M13 –

Projecte empresarial

Realitzareu un projecte en equip que inclourà tots els mòduls que formen el cicle. Es treballa en equip durant tot el mòdul.

– M14 –

Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 350 hores en un centre de treball.