Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

Mòduls

– M01 –

Implantació de sistemes operatius

Aprendreu a instal·lar, configurar i explotar un sistema informàtic, implantant-hi programari específic i gestionant els recursos en xarxa.

– M02 –

Gestió de bases de dades

Aprendreu a dissenyar i gestionar bases de dades relacionals fent servir un llenguatge de definició i manipulació de dades, així com també s’aprendran mecanismes de salvaguarda i recuperació de dades.

– M03 –

Programació

Aprendreu a programar aplicacions d’escriptori amb el llenguatge Java.

– M04 –

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

Comporta una aproximació als llenguatges de marques i a la temàtica corresponent als sistemes empresarials de gestió d’informació.

– M05 –

Fonaments de maquinari

Descobrireu quins són els elements del maquinari que componen els ordinadors i aprendreu a instal·lar programari, clonar sistemes i a mantenir CPD.

– M06 –

Administració de sistemes operatius

Aprendreu administració avançada de sistemes operatius i l’automatització de tasques amb llenguatges de guions.

– M07 –

Planificació i administració de xarxes

Aprendreu a configurar i administrar els principals dispositius de xarxa segons els escenaris i els requeriments plantejats.

– M08 –

Serveis de xarxa i Internet

Es treballa tot un conjunt de serveis de xarxa. Aprendreu a instal·lar, configurar i administrar servidors DHCP, DNS, Web, FTP/SFTP, de correu electrònic i missatgeria, i d’àudio i vídeo.

– M09 –

Implantació d'aplicacions web

Instal·lareu i configurareu un servidor web i un gestor de continguts i aprendreu a programar mitjançant un llenguatge de guions de servidor.

– M10 –

Administració de sistemes gestors de bases de dades

Aprendreu a administrar les bases de dades a partir de tres importants aspectes dels Sistemes gestors: la gestió d’usuaris i permisos, l’automatització de processos interns fent servir el llenguatge PL/SQL i la instal·lació distribuïda.

– M11 –

Seguretat i alta disponibilitat

Aprendreu com maximitzar la disponibilitat dels sistemes informàtics, estudiant els aspectes tècnics i legals de la seguretat, les contramesures per a les vulnerabilitats i els mètodes per assegurar el servei.

– M12 –

Formació i orientació laboral

Proporcionem la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se professionalment i desenvolupar la seva carrera professional al sector corresponent.

– M13 –

Empresa i iniciativa emprenedora

Proporcionem la formació necessària per desenvolupar la pròpia iniciativa en àmbit empresarial i el foment de l’autoocupació.

– M14 –

Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Es treballarà un projecte en equip. S’integren els continguts impartits al llarg del cicle proposant un projecte globalitzador on es treballarà la planificació, el seguiment i l’execució.

– M15 –

Formació en centres de treball

Realitzareu pràctiques d’empresa durant 317 hores en un centre de treball.

– M16 –

Ciberseguretat i Hacking ètic

Aprendreu a distingir els diferents tipus d’atacs i quins usos se li pot donar a la ciberseguretat i al hacking d’una manera legal, responsable i segura.

– M17 –

Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Dissenyareu un sistema de seguretat robust que permeti protegir un sistema de xarxes i serveis.